[Windows] Listary Pro 5.0.2843 安装版(附注册步骤)

论我看大多的下载链接都失效了,所以我再发一次,版本为2843


(避免广告,把授权信息涂掉了)

使用步骤
    1先安装exe文件,然后打开选择中文启动,
    2退出,并且把进程也结束掉
    3把MSVCP140.dll文件覆盖到安装目录中,
    4把注册信息填写到软件注册的位置即可。
    5把检查更新的勾子去掉。
    (详细的步骤压缩包里面有)